Suum Cuique

Mastervereniging voor Civiel recht, genootschap voor Rechtsvinding

Over ons


Suum Cuique is in 1998 opgericht als genootschap voor rechtsvinding, bedoeld voor gemotiveerde, civielrechtelijk georiënteerd studenten. Initiatiefnemer was prof. mr. H.J. Snijders, die tevens beschermheer van het genootschap is.

 Sinds het academisch jaar 2007-2008 fungeert Suum Cuique als studievereniging voor de master burgerlijk recht. In die hoedanigheid is het genootschap gelieerd aan de afdelingen Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht en Internationaal privaatrecht van de Leidse Rechtenfaculteit. De vaste hoogleraren van deze afdelingen zijn tevens beschermheren van Suum Cuique.

De naam ´Suum Cuique´ is afkomstig uit de Institutiones Iustiniani I, I, 1. Daar is een klassieke definitie van het begrip´rechtvaardigheid´ opgenomen: "Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens": rechtvaardigheid is de vaste en voortdurende wil om ieder zijn recht te geven. ´Ieder het zijne´ is niet alleen een kernachtige aanduiding van waar het in vraagstukken van rechtsvinding om gaat, maar is tevens een verwoording van de belangrijkste doelstelling van het genootschap. Suum Cuique beoogt door haar activiteiten ´ieder het zijne´ te bieden.

Tot het ledenbestand van Suum Cuique behoren niet alleen masterstudenten, maar ook docenten en alumni. Veel leden blijven na hun afstuderen betrokken bij het genootschap, zodat het ledenbestand een interessante mix van studenten, wetenschappers en praktijkjuristen vormt. Ook gemotiveerde en civielrechtelijk georiënteerde bachelorstudenten kunnen lid worden van het genootschap, om op die manier alvast kennis te maken met de master burgerlijk recht. De beste bachelorstudenten worden bovendien actief benaderd om lid te worden van het genootschap. Al met al beoogt Suum cuique aan studerende leden, docenten en alumni een platform te bieden voor het uitwisselen van kennis en ervaring.