Nieuwsbrief van Suum Cuique, mei 2018

Waarde leden,

Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van de eerstvolgende activiteiten. Daarnaast brengen wij de mogelijkheid om te solliciteren voor een bestuursfunctie bij Suum Cuique onder uw aandacht. Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het collegejaar 2018-2019. Tenslotte brengen wij u op de hoogte van het nieuws van de afdeling Civiel recht.
Aankondiging aankomende activiteit - lezing

Op woensdag 30 mei zal Suum Cuique haar volgende lezing organiseren. De lezing wordt gegeven door mr. R.A. Dudok van Heel (rechter). Deze lezing zal betrekking hebben op de Netherlands Commercial Court (NCC). Houd de Facebook-pagina van Suum Cuique goed in de gaten, want komende week maken wij meer informatie bekend over het tijdstip en de locatie van de lezing.


Save the date - Buitendag Suum Cuique 14 juni

Op donderdag 14 juni organiseert Suum Cuique de jaarlijkse Buitendag. Dit jaar reizen wij af naar Rotterdam om daar de maritieme wereld in te duiken! Wij zullen een bezoek aan de maritieme kamer brengen om daar een zitting bij te wonen en vervolgens de haven van Rotterdam te ontdekken!

De rechtbank Rotterdam is sinds 1 januari 2017 exclusief bevoegd om civiele scheepvaartzaken te behandelen. Zaken die - onder meer- betrekking hebben op het vervoer van goederen over het water, de exploitatie van schepen, aanvaringen en ladingschade. De maritieme kamer van rechtbank Rotterdam is van oudsher gespecialiseerd in zeerecht en scheepvaartzaken. Aangezien de nabijheid van de haven hierbij een bepalende rol speelt, kan een bezoek aan de haven niet ontbreken.

Wij worden rond 10 uur verwacht bij rechtbank Rotterdam. Vooraleer de zitting van start gaat, zullen de rechters ons eerst iets vertellen over de maritieme kamer en over de zitting die wij zullen bijwonen. Na afloop van de zitting zullen wij pauzeren met een lunch, waarna wij ons naar de Rotterdamse haven begeven voor een rondvaart met de watertaxi!

Enthousiast geworden? Geef je dan snel op voor de buitendag van Suum Cuique door een mail te sturen naar: suumcuique@law.leidenuniv.nl. Voor de gehele dag vragen wij een kleine bijdrage.


Save the date - Congres Suum Cuique 21 juni

Op donderdag 21 juni 2018 vindt het jaarlijkse congres der Suum Cuique plaats in het Academiegebouw! Dit jaar staat het congres volledig in het teken van sport, spel - en recht.

Het belooft een interessante middag te gaan worden! Tijdens het congres zullen er een aantal sprekers aan het woord komen, die ons allerlei interessante vraagstukken voorleggen. Onderwerpen als aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties, wintersportrecht, doping en tenslotte de tuchtrechtelijke afhandeling van wanordelijkheden bij voetbalwedstrijden passeren de revue. Benieuwd welke sprekers het congres verzorgen? Houd dan de Facebook-pagina in de gaten voor nadere informatie!

De inloop van het congres vangt aan om 12:30 uur. Het congres zal tot ongeveer 16 uur duren, waarna de middag wordt afgesloten met een borrel.

Meld je zo snel mogelijk aan door een mail te sturen naar suumcuique@law.leidenuniv.nl want er is een beperkt aantal plaatsen. We zien je graag op 21 juni!


Suum Cuique zoekt nieuwe bestuursleden!

Ben jij een enthousiaste bachelor- of masterstudent en wil jij je graag inzetten voor de mastervereniging voor Civiel Recht? Heb jij een passie voor het civiele recht en heb jij ideeën voor interessante lezingen en activiteiten? Ben jij een enthousiaste teamplayer die graag een mooi jaar neerzet voor de leden van de vereniging? Solliciteer dan nu voor een van de volgende functies!

Voorzitter
"Als praeses ben je eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het vertrekpunt van het bestuursjaar is het opstellen van een jaarplan. Vervolgens is het de taak van de praeses dat dit plan uitgevoerd wordt: je stelt bij vergaderingen de agenda op, draagt er zorg voor dat bestuursleden hun functie goed uitoefenen en springt bij waar dit nodig is. Om het jaar een succes te maken moeten prioriteiten worden gesteld, gezamenlijke keuzes worden gemaakt en daadkrachtig worden gehandeld. De praeses is bovendien het gezicht van de vereniging. Zo heeft u contact met sprekers en houdt u verhaal tijdens open dagen en activiteiten. Presentatievaardigheden en een vlotte pen komen hierbij van pas. Ten slotte ben je de brug tussen Suum Cuique en de Universiteit. Je onderhoudt onder andere het contact met de andere juridische studieverenigingen tijdens een tweemaandelijks overleg. Bovendien krijg je door te vergaderen met het instituut voor Privaatrecht een kijkje in de keuken van onze Universiteit."

Ab-actis
"Als ab-actis ben je verantwoordelijk voor het overzicht binnen het bestuur. Je beheert de mail en notuleert tijdens de vergaderingen. De correspondentie en het schrijven van de nieuwsbrief behoren tot de taken van de ab-actis. Via de nieuwsbrief kunnen wij onze leden bereiken en op de hoogte houden van het nieuws van de afdeling civiel recht en daarnaast van alle opkomende activiteiten die wij met Suum Cuique organiseren. Na afloop van die activiteiten volgt er ook altijd een verslag in de nieuwsbrief. Houd je van schrijven en heb je een vlotte pen? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!"

Assessor Congres
"Als assessor congres ben je verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse Suum Cuique-congres. Jouw bijzondere verantwoordelijkheid voor de organisatie van het congres houdt in dat je onder andere belast bent met de algemene vormgeving, het regelen van de locatie en het onderhouden van alle aan het congres verwante externe contacten. Daarnaast wordt van je verwacht dat je actief bijdraagt aan de promotie van het congres middels het eigen netwerk. Heb je altijd al eens een congres willen organiseren over een civielrechtelijk thema dat binnen je studierichting past en heb je een sterk eigen netwerk? Dan is de functie assessor congres wellicht iets voor jou!"

Assessor Buitendag
"Als assessor Buitendag ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de Suum Cuique Buitendag. Dit is een dag aan het eind van het collegejaar waarbij een combinatie van inhoudelijk juridische activiteiten en een sociale activiteit wordt aangeboden aan civiele masterstudenten. Daarnaast is het bestuur van Suum gezamenlijk verantwoordelijk voor algemene activiteiten. Het bestuursjaar bij Suum heeft mij in contact gelegd met civilisten uit verschillende hoeken en ik heb nauwere band met de faculteit en de civiele afdeling gekregen. Ik raad iedereen aan om te solliciteren en mee te helpen om Suum Cuique naar een hoger niveau te tillen!"

Assessor Promotie
"Als assessor Promotie ben je verantwoordelijk voor de promotie van de vereniging. Je beheert de Facebook, de website en zorgt voor promotiemateriaal voor aankomende evenementen. Daarnaast denk je na over hoe je de vereniging op de kaart zet en hoe je de student het beste kunt bereiken. Het is een functie waarbij je je creativiteit kunt benutten met vlotte posts, aansprekende posters en enthousiaste plannen. Je werkt nauw samen met je bestuursleden om de besproken plannen tot hun recht te laten komen."

Solliciteer dus nu! Je hebt tot 31 mei 2018 de tijd om een korte motivatie en je CV op te sturen naar: suumcuique@law.leidenuniv.nl.


Nieuws van de afdeling Burgerlijk Recht

Nuninga over het verband tussen Recht, Plicht, Schade, Begroting

Thijmen Nuninga, PhD Fellow te Leiden, heeft een artikel geschreven in het WPNR over de rol van de geschonden norm bij het begroten van schade.

In 2016 wees de Hoge Raad het Baby Esther-arrest. In deze zaak ging het om de vraag of een arts schadeplichtig is wanneer hij (i) conform de medische standaard te laat heeft gecontroleerd op een bepaalde aandoening, (ii) de uiteindelijke behandeling niet later plaatsvond dan de medische standaard eis, (iii) maar deze specifieke arts bij een eerdere controle waarschijnlijk wel eerder behandeld zou hebben.

Volgens de Hoge Raad dient er bij vaststelling van de normschending weliswaar te worden bekeken wat een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts zou hebben gedaan, maar dient er bij de schadebegroting te worden bekeken wat deze arts zou hebben gedaan als hij deze fout niet had gemaakt.
Dit was voor Nuninga aanleiding om na te gaan of een dergelijke loskoppeling van de normschending en de redemietoewijzing wel toelaatbaar is. Zijn antwoord luidt ontkennend.

Bij schadebegroting moet een vergelijking gemaakt worden tussen de daadwerkelijke situatie en de situatie die zou hebben bestaan zonder de normschending. Bij het bepalen van hoe die laatste, hypothetische situatie eruitziet is het meestal voldoende om te bekijken wat het meest waarschijnlijke scenario was bij het uitblijven van de normschending. De uitspraak in Baby Esther heeft echter laten zien dat dit niet altijd de beste begrotingsregel is.

In Baby Esther krijgt eiseres namelijk uiteindelijk in geld meer vergoed dan waar zij in natura recht op had en, omgekeerd, werd de arts verplicht iets in geld te vergoeden waar hij in natura nooit toe verplicht was. Dat kan voorkomen worden door niet de vraag te stellen wat deze arts zou hebben gedaan, maar te vragen waar de norm hem toe verplichtte. Deze meer normatieve benadering van het hypothetische scenario voorkomt dat de rechtvaardiging aan de remedie ontvalt.

Nieuwsbrief van Suum Cuique, mei 2018

Waarde leden,

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van mei 2018. In deze nieuwsbrief kijken wij vooruit naar de volgende activiteit, blikken wij terug op de afgelopen activiteit en brengen wij u op de hoogte van het nieuws van de afdeling burgerlijk recht. Ook zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden!


Verslag: Lezing ‘De juridische impact van blockchain en Bitcoin’

Op woensdag 21 februari 2018 organiseerde Suum Cuique haar tweede lezing van dit collegejaar. Deze lezing, verzorgd door mr. Arnoud Engelfriet, stond in het teken van Bitcoin, blockchain en het slimme contract.

Tijdens de lezing kwam allereerst de vraag aan de orde hoe wij de Bitcoin juridisch moeten duiden. Hoewel Bitcoin wel een economische waarde vertegenwoordigt en gebruikt wordt als ruilmiddel, kan de Bitcoin niet als wettig betaalmiddel worden aangemerkt. Geld moet namelijk centraal worden uitgegeven, wat bij Bitcoin niet het geval is, en daarnaast is de wisselkoers te speculatief.
Volgens de heer Engelfriet kan de Bitcoin echter wel als zaak in de zin van artikel 3:2 BW worden gezien. Ter onderbouwing van deze stelling, verwees de heer Engelfriet naar het (strafrechtelijke) Runescape arrest. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad namelijk dat een virtueel object als ‘goed’ kan worden aangemerkt, wanneer het een zekere waarde vertegenwoordigt en de eigenaar de feitelijke en exclusieve heerschappij over het (individuele) object heeft. Nu Bitcoins aan deze vereisten voldoen, kunnen zij volgens de heer Engelfriet worden aangemerkt als (geprogrammeerde) stoffelijke objecten, die voor menselijke beheersing vatbaar zijn.

Tijdens de lezing kwam ook de ‘blockchain’ aan bod. Blockchain is de technologie achter Bitcoin. Alle transacties die via het netwerk gedaan zijn, worden opgeslagen. Het netwerk wordt niet door één centrale instantie beheerd, maar door alle computers die deel uitmaken van het netwerk. Blockchain is dus een gedecentraliseerd netwerk. Het voordeel van blockchain is dat het fraude en corruptie in zekere zin tegengaat. Blockchain werkt namelijk via een democratisch systeem: iedere computer heeft een kopie van de boekhouding en elke transactie wordt geverifieerd door de meerderheid van het aantal ‘stemmen’ dat de computers gezamenlijk uitdelen. Het aantal stemmen wordt bepaald door rekenkracht. Iedereen die Bitcoins heeft, gebruikt rekenkracht, waardoor zijn computer (automatisch) kan meestemmen. Om een transactie te laten goedkeuren is minstens 51% van het aanstal stemmen nodig. Één persoon kan echter nooit 51% van de stemmen hebben, waardoor het proces niet gemanipuleerd kan worden.

Als afsluiting van de lezing, ging de heer Engelfriet in op het onderwerp 'slimme contracten'. In het slimme contract wordt opgeslagen welke partijen koper dan wel verkoper zijn, om wat voor soort transactie het gaat en wanneer het koopcontract uiterlijk moet zijn nagekomen. Het slimme contract voorkomt dat een partij zijn contractuele verplichting niet nakomt, omdat de blockchain ervoor zorgt dat het contract wordt nagekomen op de manier zoals de partijen dat daadwerkelijk hebben bedoeld. Het probleem is echter dat het slimme contract geen rekening houdt met onvoorziene situaties en de computer tevens niet in staat is empathie te voelen voor een partij. Wanneer een partij dus een ‘begrijpelijke’ reden heeft om niet na te komen (bijvoorbeeld bij dwaling of bedrog), dan is het slimme contract niet in staat daarmee rekening te houden en zal er alsnog moeten worden nakomen. Om het slimme contract dus goed te kunnen laten functioneren, is het nodig dat er eerst flexibiliteit in het systeem wordt ingebouwd.

Het was een geslaagde lezing en we hebben de avond goed afgesloten met een borrel bij de Barrera!

Wij danken de heer Engelfriet voor de interessante lezing en de aanwezigen voor hun belangstelling.


  


Aankondiging aankomende activiteit - lezing en buitendag

Eind mei zal Suum Cuique haar volgende lezing organiseren. Deze lezing zal betrekking hebben op de Netherlands Commercial Court. Houd de nieuwsbrief van Suum Cuique goed in de gaten, want binnenkort zal er meer informatie verschijnen en geven wij de geplande datum door.

Verder zal op 14 juni 2018 om 10:00 uur de buitendag van Suum Cuique van start gaan. De buitendag bestaat uit een afwisseling van juridisch inhoudelijke activiteiten en sociale activiteiten, waarbij er plaats zal zijn voor ongeveer 20 masterstudenten. Dit jaar zal de buitendag in Rotterdam plaatsvinden, waarbij wij als hoofdactiviteit een bezoek aan de maritieme kamer van de rechtbank zullen brengen.


Suum Cuique zoekt nieuwe bestuursleden!


Suum Cuique zoekt een nieuw bestuur 2018-2019: we zoeken jou!

Ben jij een enthousiaste bachelor- of masterstudent en wil jij je graag inzetten voor de mastervereniging voor Civiel Recht? Heb jij een passie voor het civiele recht en heb jij ideeën voor interessante lezingen en activiteiten? Ben jij een enthousiaste teamplayer die graag een mooi jaar neerzet voor de leden van de vereniging? Dan wijzen wij graag op de mogelijkheid om hiertoe te solliciteren. Vanaf 1 mei kun je namelijk solliciteren voor een plek in het nieuwe bestuur van Suum Cuique.

Suum Cuique is de mastervereniging voor Civiel Recht en het genootschap voor rechtsvinding. Gedurende het collegejaar organiseert Suum Cuique allerlei interessante activiteiten (denk aan lezingen, congres, buitendag, kantoorbezoeken) die in het teken staan van het civiele recht. Tot het ledenbestand behoren niet alleen masterstudenten, maar ook docenten en alumni, waardoor het ledenbestand een interessante mix van studenten, wetenschappers en praktijkjuristen vormt. Als bestuurslid leg je dan ook interessante contacten: je komt in aanraking met professoren, Advocaten-Generaal, praktijkjuristen en je werkt intensief samen met de Afdeling Privaatrecht.

Wil jij naast je studie (bachelor of master) parttime bestuurservaring opdoen en interessante activiteiten organiseren? Ben jij een gemotiveerde student die geïnteresseerd is in rechtsvinding en civiel recht en wil jij voor medestudenten, professoren, docenten en alumni activiteiten organiseren die verdieping bieden? Solliciteer dan op één van de volgende functies:

- Praeses
- Ab-actis
- Assessor Promotie
- Assessor Congres
- Assessor Buitendag

Is je interesse gewekt? Stuur dan voor 31 mei 2018 een korte motivatie en je CV naar suumcuique@law.leidenuniv.nl.

Wil je meer weten over de functies? Neem dan een kijkje op de Facebookpagina waarop elk van de bestuursleden je een inkijkje geeft in zijn of haar functie! Zijn er nog vragen onbeantwoord gebleven? Stuur ons een berichtje via Facebook, of neem contact op met de bestuursleden van dit jaar: Mark Fousert (Praeses), Marjonne Verhoeven (Ab-actis), Sebastiaan Bouthoorn (Assessor Congres), Linde Merkus (Assessor Promotie) en Annemarie Hijmans van den Bergh (Assessor Buitendag). Je kunt hen persoonlijk benaderen op één van de activiteiten, op het KOG of via de e-mail: suumcuique@law.leidenuniv.nl.


Nieuws van de afdeling Burgerlijk Recht

Hervorming Belgisch Burgerlijk Wetboek – commissie neemt advies Ruben de Graaff over
De Belgische regering is voornemens een nieuw Burgerlijk Wetboek in te voeren, om zowel het verbintenissenrecht als het goederenrecht te moderniseren. Ruben de Graaff, als docent en promovendus verbonden aan Universiteit Leiden, wees erop dat die doelstelling niet haalbaar is zonder het internationale recht een plaats in het Burgerlijk Wetboek te geven.

De Graaff adviseerde de commissie te verduidelijken dat verbintenissen ook kunnen ontstaan vanuit het internationale recht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verbintenissen die uit het primaire- of secundaire Unierecht, of uit het EVRM voortvloeien. Het nationale (Belgische) recht speelt in dergelijke gevallen slechts een aanvullende rol voor zover het internationale recht bepaalde verbintenisrechtelijke vragen niet beantwoordt. De Graaff is van mening dat de wetgever dient te verduidelijken dat het nieuwe Belgische Burgerlijk Wetboek op deze verbintenissen van toepassing is. Dit advies van De Graaff blijkt nu te zijn overgenomen in de Belgische Memorie van Toelichting.


Publicatie Castermans en De Graaff in Russisch tijdschrift
In de zaak Schreurs/Favini speelde de vraag of de curator de afsplitsing van een besloten vennootschap kan vernietigen door een beroep te doen op art. 42 Faillissementswet, ondanks dat artikel 2:334u BW (afkomstig uit Richtlijn 82/891/EEG) ook in die mogelijkheid voorziet.

Castermans en De Graaff onderzochten daarop de vraag of artikel 2:334u BW exclusief van toepassing is, of dat de curator ook de mogelijkheid heeft een beroep te doen op de faillissementspauliana. Het onderzoek werd verricht tegen de achtergrond van het leerstuk van de samenloop. Toen Castermans en De Graaff hun bevindingen publiceerden, trok de publicatie de aandacht van docenten en studenten van de Russian School of Private Law. In april verscheen het artikel van Castermans en De Graaff in de Civil Law Review, een vooraanstaand Russisch tijdschrift over privaatrecht.

Mededeling – Nieuwsbrief Suum Cuique en de AVG
Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief van kracht worden. De AVG zal ook van toepassing zijn op studieverenigingen zoals Suum Cuique. Om te voldoen aan de AVG willen wij onze leden, die op dit moment al geabonneerd zijn op onze nieuwsbrief, erop wijzen dat zij de mogelijkheid hebben zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. Wilt u zich uitschrijven? Stuur dan een mail naar suumcuique@law.leidenuniv.nl.


Promotie

CML - Minor Sustainable Development
Elk jaar organiseert Universiteit Leiden vanuit het Centrum voor Milieu en Leefomgeving (CML) de Engelstalige minor Sustainable Development. Dit is een interdisciplinaire minor voor bachelor studenten die zich in het derde jaar van hun studie bevinden. De minor zal in september van start gaan, en zal tot eind januari duren. De studenten leren in deze minor over onderwerpen als klimaatverandering, circulaire economie, voedselzekerheid en biodiversiteit en doen onderzoek in interdisciplinaire projectgroepen. Daarnaast zullen de studenten praktische vaardigheden opdoen, zoals het schrijven van Engelse stukken, debatteren en presenteren. Inschrijven kan via uSis van 1 mei 2018 tot 15 juni 2018.

Voor meer informatie: www.studiegids.leidenuniv.nl/minors.


Nieuwsbrief van Suum Cuique, februari 2018

Waarde leden,

Hierbij sturen wij u een korte nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de Nationale Studenten Enquête en wijzen wij u nogmaals op onze volgende activiteit.


Nationale Studenten Enquête

De afgelopen weken heb je de uitnodiging (en reminders) voor de Nationale Studenten Enquete (NSE) ontvangen. We horen graag jouw mening over je studie, onze universiteit en je studentenstad. Want met de resultaten van de NSE kunnen we onze universiteit verbeteren.

Op basis van de NSE resultaten zijn op onze faculteit verbeteringen aangebracht zoals:
- verruiming van de openingstijden van de bibliotheek in het KOG
- het aanstellen van een extra studieadviseur
- de benoeming van een loopbaanadviseur
- de start van het project Voorbereiding Arbeidsmarkt
- de vernieuwing van de LU Career Zone

Hoe doe je mee?
Als je je mening al hebt gegeven: bedankt voor het invullen!
In je u-mail heb je een mail van NSE gekregen, die je direct naar de NSE linkt. Mails kwijt? Op de site van de NSE kun je snel een nieuwe link opvragen. https://www.studiekeuze123.nl/nse.

Bedankt voor jouw mening!
     


Reminder!

Woensdag 21 februari om 17.15 uur organiseert Suum Cuique in lokaal B.041 van het Kamerlingh Omnes gebouw een uiterst actuele lezing over de juridische impact van blockchain en Bitcoin.
In 2008 publiceerde Satoshi Nakamoto een paper, dat een oplossing zou bieden voor een belangrijk probleem: hoe voorkomt men dat digitaal geld gekopieerd wordt en meerdere keren uitgegeven kan worden. Zijn revolutionaire oplossing is een gedecentraliseerd kasboek op het internet: de ’blockchain’. Het systeem wat hij voorstelt, noemt hij Bitcoin. Gebruikers kunnen hiermee direct onderling betalingen doen zonder dat de tussenkomst van een bank of een andere derde vereist is.

De ontwikkelingen zijn sindsdien hard gegaan. Er gaat geen dag voorbij zonder dat Bitcoin de kranten haalt. Echter, wie van Bitcoin heeft gehoord, heeft slechts gehoord van een fractie van de potentie die de achterliggende ‘blockchain’-technologie vertegenwoordigt. Het gaat hier om iets waarvan we de volledige impact nog niet kunnen bevatten en iets dat invloed zal hebben op alle aspecten van ons leven. Mr.ir. Arnoud Engelfriet zal daarom op 21 februari uitweiden over dit actuele onderwerp.
NB: Om een discussie op niveau te verzekeren, raden wij u aan de serie “Coinrecht” van ICTRecht te lezen.

Kijk voor meer informatie over de lezing en de spreker op de evenement-pagina op facebook. https://www.facebook.com/events/148481665815382/


  


Nieuwsbrief van Suum Cuique, februari 2018

Waarde leden,

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van februari 2018. In deze nieuwsbrief kijken wij vooruit naar de volgende activiteit, blikken wij terug op de afgelopen activiteit en brengen wij u op de hoogte van het nieuws van de afdeling burgerlijk recht.


Verslag: Lezing Cyberrisico’s, -verzekeringen en zorgplicht

Op donderdag 14 december 2017 organiseerde Suum Cuique haar eerste lezing van dit collegejaar. Deze lezing, verzorgd door mr. Nynke Brouwer, stond in het teken van de cyberrisico’s en de daarmee samenhangende zorgplicht van assurantietussenpersonen.

Digitalisering is doorgedrongen tot de haarvaten van onze samenleving. Veel apparaten zijn tegenwoordig voorzien van software, waardoor deze van een afstand gehackt kunnen worden. Dat dit levensgevaarlijke situaties kan opleveren wanneer bijvoorbeeld de software van ziekenhuizen of vliegtuigen wordt gehackt, hoeft niet tot de verbeelding te spreken. De laatste jaren is er dan ook steeds meer besef gekomen voor het feit dat er tegenwoordig overal cyberrisico’s zijn en dat cybersecurity steeds belangrijker wordt.   

Cyberrisico’s betreffen het financiële nadeel dat een bedrijf oploopt door of via computer- of ICTsystemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld schade oplopen door claims wegens privacyinbreuken of door bestuurlijke boetes wegens overtreding van de AVG. Om zich te beschermen tegen cyberrisico’s, dienen bedrijven maatregelen te nemen (cybersecurity). Wanneer de wederpartij door toedoen van het bedrijf schade oploopt, dan kan deze het bedrijf aansprakelijk houden krachtens artikel 6:74 BW. Wanneer er schade optreedt buiten een contractuele context, dan kan het bedrijf aansprakelijk worden gehouden krachtens artikel 6:162 BW, waarbij de geschonden norm wordt ingekleurd door bepalingen uit de Wbp of de AVG.

Volgens mr. Brouwer is het voor bedrijven geen slecht idee zich te verzekeren tegen deze cyberrisico’s. Bedrijven zullen dan een speciale cyberverzekering af moeten sluiten. Op dit moment zijn er echter maar weinig bedrijven die een dergelijke verzekering afsluiten. Één van de redenen hiervoor is dat de inhoud van polissen vaak onduidelijk zijn. In dat verband zou de assurantietussenpersoon echter een oplossing kunnen bieden. Op deze assurantietussenpersoon rust een zorgplicht. Zo dient hij er voor te zorgen dat er een passende verzekering tot stand komt, en dient hij te voorkomen dat de dekking vervalt doordat de verzekeringsnemer niet aan de voorwaarden voldoet.

Mr. Brouwer verwacht dat meer bedrijven een cyberverzekering zullen afsluiten wanneer de AVG in werking is getreden. Dit zou een wenselijke ontwikkeling zijn, aangezien de cyberverzekeringen een goede bijdrage zou kunnen leveren aan een betere beveiliging. Verzekeraars stellen immers eisen aan de verzekerden, waardoor bedrijven zich niet alleen beter bewust worden van de risico’s, maar ook genoodzaakt zijn om een betere beveiliging in te stellen. Of de verwachting van mr. Brouwer werkelijkheid wordt, zullen wij in ieder geval nog tot na de invoering van de AVG moeten afwachten.

  


Aankondiging aankomende activiteit: lezing Recht & Blockchain


In 2008 publiceerde Satoshi Nakamoto een paper, dat een oplossing zou bieden voor een belangrijk probleem: hoe voorkomt men dat digitaal geld gekopieerd wordt en meerdere keren uitgegeven kan worden. Zijn revolutionaire oplossing is een gedecentraliseerd kasboek op het internet: de ’blockchain’. Het systeem wat hij voorstelt, noemt hij Bitcoin. Gebruikers kunnen hiermee direct onderling betalingen doen zonder dat de tussenkomst van een bank of een andere derde vereist is.

De ontwikkelingen zijn sindsdien hard gegaan. Er gaat geen dag voorbij zonder dat Bitcoin de kranten haalt. Echter, wie van Bitcoin heeft gehoord, heeft slechts gehoord van een fractie van de potentie die de achterliggende ‘blockchain’-technologie vertegenwoordigt. Het gaat hier om iets waarvan we de volledige impact nog niet kunnen bevatten en iets dat invloed zal hebben op alle aspecten van ons leven.

Mr.ir. Arnoud Engelfriet zal daarom op woensdag 21 februari 2018 uitweiden over dit actuele onderwerp. Arnoud is ICT-jurist, gespecialiseerd in internetrecht. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe ICT-vraagstukken. Arnoud is partner bij ICTRecht in Amsterdam. Zijn website Ius mentis is bovendien één van de meest uitgebreide en populaire sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Daarnaast is hij ook medewerker van het Tijdschrift voor Internetrecht en werkt hij parttime als docent aan de Vrije Universiteit.

Het bestuur van Suum Cuique heet alle geïnteresseerden welkom! De lezing zal om 17:15 uur van start gaan in zaal B.041 van het Kamerlingh Onnes Gebouw. De lezing zal ten einde lopen rond 18.00, waarna er verder gediscussieerd kan worden tijdens de aansluitende borrel in de Barrera.

  


Nieuws van de afdeling Burgerlijk Recht

Preadvies barmhartigheid in het burgerlijk recht
Prof. mr. A.G. Castermans en prof. mr. J.W.A. Biemans brachten voor de jaarwisseling het preadvies ‘Barmhartigheid in het burgerlijk recht’ uit voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht. De preadviseurs hebben het thema ‘barmhartigheid in het burgerlijk recht’ toegepast op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht. Tevens zijn zij ingegaan op de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en ‘kleine ondernemers’. Het preadvies is afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

Thijs Beumers wint Meijers-prijs
Met zijn artikel “Schadevergoeding voor genotsderving en teleurstelling”, won Thijs Beumers een van de Meijers-prijzen voor het beste gepubliceerde artikel in de pre-promotiefase op het gebied van het Coherent Privaatrecht. In het artikel is Beumers ingegaan op immateriële schade, bestaande uit genotsderving en teleurstelling. Hoewel dergelijk immaterieel nadeel in het Nederlandse recht niet voor vergoeding in aanmerking komt, zijn er volgens Beumers veel argumenten te vinden om de zuinige houding van het Nederlandse recht te laten varen.


Vacatures

Rechtswinkel Westland
N.B. Dit onderdeel komt tot stand buiten verantwoordelijkheid van de Afdeling burgerlijk recht. De Afdeling burgerlijk recht houdt zich niet bezig met begeleiding of bemiddeling bij vacatures/stages en geeft ook geen nadere toelichting op de weergegeven vacature.

Stichting Rechtswinkel Westland is een vrijwilligersorganisatie die zich kosteloos inzet voor een laagdrempelige wijze van juridisch advies. Wij werken uitsluitend op afspraak op de maandag- en donderdagavonden. Naast het geven van juridisch advies worden er ook (leerzame en gezellige) activiteiten georganiseerd, zoals lezingen door ervaren advocaten. Op dit moment behandelen wij uitsluitend zaken op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht, algemene verbintenissenrecht, bestuursrecht en personen- en familierecht.

Door een toenemend aantal cliënten is binnen Rechtswinkel Westland ruimte om nieuwe vrijwilligers aan te nemen. Ben jij een ambitieuze WO-rechtenstudent, wil je tijdens je studie relevante juridische ervaring opdoen en vind je het leuk om mensen te helpen? Dan is Rechtswinkel Westland echt iets voor jou!

Naar wie zijn wij op zoek?
· Bachelorstudenten (minimaal jaar 1 behaald), Masterstudenten of net afgestudeerden die affiniteit hebben met één van onze specialisaties.
· Minimaal twee avonden per maand beschikbaar voor een tijdsbestek van minimaal 1,5 jaar.
· Communicatief vaardige, leergierige vrijwilligers met een perfecte beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift en met een hart voor de samenleving.

Wij verwachten dat jij je volledig inzet tijdens de diensten, je voorbereidt op de afspraken die jij zult behandelen en aanwezig bent op de door ons georganiseerde scholingen en andere activiteiten. Bovendien vinden wij het zeer belangrijk dat onze vrijwilligers beseffen dat ze met echte cliënten en zaken te maken hebben en dat het belang van de cliënt altijd voorop staat.

Ben jij de enthousiaste en gemotiveerde vrijwilliger die wij zoeken en wil jij samen met ons Rechtswinkel Westland tot een nog groter succes maken? Stuur dan jouw sollicitatie met motivatie, cv en recente cijferlijst naar bestuur@rechtswinkelwestland.nl.


Burgerlijk Recht zoekt student-assistent
De sectie burgerlijk recht zoekt voor de ondersteuning van onderwijs en onderzoek een student-assistent. De ondersteuning is afwisselend en varieert van simpel opzoekkopieerwerk tot gecompliceerder bibliotheekresearch, het invoeren en bewerken van data, en het assisteren en ondersteunen bij organisatorische klussen en onderwijs.

Wat voor kandidaat wordt gezocht?

• Een rechtenstudent in B3 of master, die beschikbaar is voor ten minste één jaar.
• Affiniteit met privaatrecht en mooie cijfers voor privaatrechtelijke vakken zijn uiteraard belangrijk, maar we zoeken iemand die ook:
o Zelfstandig, proactief én samenwerkingsgericht is
o Een stevige persoonlijkheid is/heeft
o Praktisch, doel- en oplossingsgericht wil werken
o Precies én snel is in de uitvoering van opgedragen werkzaamheden
o Stressbestendig is én onder alle omstandigheden met precisie werkt.
• Ervaring met de programmatuur Office en handigheid met de PC zijn een minimumvereiste.
• Ervaring met juridisch bronnenonderzoek via databanken én in de bibliotheek zijn een pre.
• De aanstelling gaat in per 1 april 2018. De contractduur is in beginsel voor een omvang van 0,2 fte (één dag in de week), voor de duur van zes maanden, te verlengen bij wederzijdse tevredenheid met nog eens 6 maanden.
• De precieze werktijden zijn in nader overleg vast te stellen.
• Interesse? Stuur een passende sollicitatiebrief in pdf met cv en cijferlijst in pdf naar mevr. mr. L Kremers (l.kremers@law.leidenuniv.nl) en wel uiterlijk 1 maart 2018. Houd in elk geval de ochtend van 8 en 9 maart 2018 vrij voor een eventueel sollicitatiegesprek.   


Nieuwsbrief van Suum Cuique, december 2017

Waarde leden,

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van december 2017. In deze nieuwsbrief presenteren wij het nieuwe bestuur 2017-2018, kijken wij vooruit naar onze eerste activiteit van het nieuwe collegejaar en brengen wij u op de hoogte van het nieuws van de afdeling Burgerlijk Recht.


Het Suum Cuique bestuur 2017-2018

Met gepaste trots presenteert Suum Cuique het bestuur 2017-2018:
V.l.n.r: Sebastiaan Bouthoorn (Assessor Congres), Annemarie Hijmans van den Bergh (Assessor Buitendag), Mark Fousert (Praeses), Linde Merkus (Assessor Promotie), Ruben van Uden (Quaestor), Marjonne Verhoeven (Ab-actis).

                             


Aankondiging lezing: Cyberrisico's, -verzekeringen en zorgplichten

Save the date: Op donderdag 14 december 2017 organiseert Suum Cuique de eerste lezing van dit collegejaar! De lezing staat in het teken van de cyberrisico’s en de daarmee samenhangende zorgplicht van assurantietussenpersonen. De lezing biedt een introductie op het algemene verzekeringsrecht en spitst zich vervolgens toe op de cyberverzekering.

Cyberaanvallen kunnen voor bedrijven grote schade met zich meebrengen. Zo kostte een dergelijke aanval van afgelopen zomer voor Maersk 255 miljoen euro. Bedrijven zijn op dit gebied nog zeer kwetsbaar en moeten vertrouwen op de deskundigheid van verzekeraars assurantietussenpersonen. Maar met de steeds verdergaande digitalisering van onze samenleving ontstaan er bijna dagelijks nieuwe risico’s. In hoeverre kan er van de assurantietussenpersonen verwacht worden dat zij van deze nieuwe risico’s op de hoogte zijn en dragen zij hier verantwoordelijkheid voor?

Mr. Nynke Brouwer weidt op donderdag 14 december 2017 uit over dit actuele onderwerp. Als advocaat bij Dirkzwager Advocaten & Notarissen, houdt Nynke Brouwer zich dagelijks bezig met de praktijk binnen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Daarnaast verricht zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen een promotieonderzoek op het gebied van privaatrecht en cyberverzekeringen.

Het bestuur van Suum Cuique heet alle geïnteresseerden welkom! De lezing zal om 17:00 uur van start gaan in zaal B.041 van het Kamerlingh Onnes Gebouw. Na afloop kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat in Café Barrera.

                                                                                                                                                                


Nieuws van de afdeling Burgerlijk Recht

Afscheidscollege en symposium prof. mr. M.H. Claringbould
Op donderdag 7 december 2017 zal prof. mr. M.H. Claringbould afscheid nemen als hoogleraar Vergelijkend Zeerecht. Ter gelegenheid van zijn afscheidscollege zal er een symposium gehouden worden, dat in het teken staat van de inaugurele rede “Zeerechtelijke Bijzonderheden” van prof. mr. R.P. Cleveringa. Het symposium vindt op 7 december 2017 vanaf 13:00 uur plaats in het Klein Auditorium van het Academiegebouw, aan het Rapenburg 73 te leiden.

Om 16:15 uur, houdt prof. mr. M.H. Claringbould in het Groot Auditorium van het Academiegebouw vervolgens zijn afscheidscollege, onder de titel: “Het schip en zijn verdragen”. Vanwege de grote belangstelling zijn er echter geen plaatsen meer beschikbaar. Belangstellenden die zich nog niet hebben opgegeven, kunnen het afscheidscollege volgen via een tv-scherm in een naastgelegen zaal.

Scriptieprijs Letselschade 2017
De jaarlijkse scriptieprijs wordt door het Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht georganiseerd, teneinde het letselschaderecht meer onder de aandacht te brengen en daarmee zowel de kwaliteit als de kwantiteit van scripties te verhogen. Dit jaar heeft Niels Blokland, masterstudent Civiel Recht aan onze faculteit, de jaarlijkse scriptieprijs Letselschade 2017 in de wacht gesleept! In zijn scriptie "Aansprakelijkheid voor het verlies van een kans in medische zaken", breekt hij een lans voor de toepassing van kansschade bij medische fouten. Volgens het juryrapport was zijn werk origineel, actueel, goed uitgewerkt en schroomt hij niet om gevestigde namen aan te pakken.

25 jaar NBW
Om te vieren dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat het Nieuw Burgerlijk Wetboek in werking trad, hield het Ministerie van J&V op 20 november 2017 een conferentie onder de titel: “25 jaar NBW, met het oog op de toekomst”. Willem van Boom, hoogleraar aan onze faculteit, sprak samen met Maarten Kroeze (Hoge Raad) over de interactie tussen het enquêterecht in het vennootschapsrecht en de collectieve actie uit artikel 3:305a BW.

Woekerhandel in tickets
Onlangs heeft de Eerste Kamer tegen de nieuwe wet gestemd, die woekerhandel in tickets voor onder andere concerten probeerde tegen te gaan. De reden dat de Eerste Kamer tegengestemd heeft, is dat zij twijfelt over de effectiviteit van de nieuwe wet. Onze hoogleraar Willem van Boom stelt dat er slechts één oplossing is om woekerhandel tegen te gaan: tickets op naam verkopen en controleren op identiteit. Of dit daadwerkelijk zal gebeuren is echter nog maar de vraag. Van Boom stelt namelijk dat deze oplossing veel tijd en geld zal kosten en dat de industrie daar niet voor open staat.

Kijk voor meer informatie over nieuwsrubrieken van de afdeling Burgerlijk Recht op:
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws?faculty=burgerlijk-recht


Nuttige informatie over de scriptie

Tijdens collegejaar 2017-2018 zijn er twee instroommomenten voor deelname aan de scriptie: december 2017 en mei 2018.

Studenten die hun scriptie over het IE-recht willen schrijven, moeten op woensdag 6 december 2017 via IntellectueleEigendom@law.leidenuniv.nl hun gewenste scriptieonderwerp doorgeven, samen met een korte motivering. Deze studenten zullen vervolgens in de week van 11 tot en met 15 december 2017 een e-mail ontvangen over het onderwerp en de toegewezen scriptiebegeleider. Met deze begeleider worden vervolgens verdere termijnen afgesproken over het inleveren en het bespreken van de onderzoeksopzet, de concepteindversie en de eindversie.

Studenten die willen deelnemen aan het reguliere scriptietraject hadden tot zondag 3 december 2017 de tijd om zich via de blackboard-omgeving: “Masterscriptie Civiel Recht [1718]” aan te melden. Studenten die zichzelf hebben aangemeld, ontvangen rond 6 december 2017 een formulier waarmee zij hun voorkeuren kunnen doorgeven. In week 51 zal er vervolgens een scriptiethema en een scriptiebegeleider worden toegewezen. Op 23 juni 2018 dient de definitieve scriptie te worden ingeleverd.
  

Mentornetwerk

In oktober stond de Universiteit Leiden volop in het teken van het Mentornetwerk. Het Mentornetwerk is een online portal, waarbij studenten en jonge alumni in contact kunnen worden gebracht met ervaren alumni. Meer dan 1200 alumni staan klaar om studenten op weg te helpen aan het begin van hun loopbaan. Om in contact te komen met een mentor of om mentor te worden, kunnen belangstellenden zich aanmelden via: https://www.universiteitleiden.nl/alumni/mentornetwerk.


Nieuwsbrief van Suum Cuique, oktober 2016

Waarde leden,

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van oktober 2016. In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar de volgende activiteit (lezing op 24 november), blikken wij terug op de afgelopen activiteit (de openingslezing van 15 september en het kantoorbezoek bij Simmons & Simmons op 23 september), en brengen wij u op de hoogte van het nieuws van de afdeling Civiel recht.

Het Suum Cuique bestuur 2016-2017


Achter v.l.n.r.: Melanie Godschalk (Assessor Buitendag), Alexander Chatzakis (Assessor Promotie), Teun van der Linden (Quaestor).
Voor v.l.n.r.: Suzanne Vriend (Ab-actis), Floor Veldhuis (Praeses), Monisha Sardjoe (Assessor Congres).


Aankondiging volgende lezing

Lezing - Huurrecht

Op donderdag 24 november organiseert Suum Cuique de tweede lezing van dit collegejaar. Deze lezing zal in het teken staan van de huurrecht. De lezing wordt verzorgd door mr. Korevaar, docent aan de Universiteit Leiden van het profileringsvak 'Huurrecht' van onze Master. Nadere informatie volgt per e-mail en Facebook (red. Facebook event link)


Verslag lezing zelfrijdende auto's

Op 15 september heeft prof. dr. mr. Tjong Tjin Tai de openingslezing verzorgd over de aansprakelijkheidsvraag bij zelfrijdende auto's.

Allereerst legde hij uit dat 'zelfrijden' een relatief begrip is. Tussen de twee uitersten: geheel zelfstandig rijden en een onzelfstandige auto bevindt zich meer, bijvoorbeeld zelfstandig rijden waar het menselijke besturing vraagt of auto’s die verschillende taken zelfstandig verrichten. De huidige ‘zelfrijdende’ auto’s bevinden zich tussen deze laatste twee fasen.

Via omwegen naar het buitenlands recht en de jurisprudentie, werden de verschillende aansprakelijkheidsgrondslagen die het slachtoffer ten dienste staan, besproken. Met het slachtoffer wordt bedoeld, degene die wordt aangereden. Er werd ingegaan op art. 185 WVW, op de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken. De laatste bleek een sleutelrol te spelen, met als bepalende factor de wijze waarop art. 6:173 BW wordt geïnterpreteerd: geldt daar een strenge norm die aansluit bij de maat-bestuurder voor gewone auto's, of geldt daar een beperkte vorm die aansluit bij de (beperkte) stand der techniek? In het eerste geval verkrijgt het slachtoffer nagenoeg dezelfde bescherming als bij gewone auto's en draagt de bezitter het ontwikkelrisico, in het laatste geval moet het slachtoffer de risico's dragen van falen van de besturing van de auto's.

Na deze geslaagde openingslezing hebben we de dag afgesloten met een borrel bij de Barrera!

Verslag kantoorbezoek Simmons & Simmons

Zoals elk kantoorbezoek, begint de dag met een kennismaking en een introductie. Simmons & Simmons is een full-service kantoor met 4 hoofdsectoren: Asset Management & Investment Funds, Financial Institutions, Life Sciences, Technology, Media & Telecommunications (TMT).

Daarna kwam er een casus op tafel, met in de hoofdrol 'Rudi', een skileraar. Hij had buiten zijn werktijd met een inmiddels bevriende leerling een biertje gedronken bovenaan één van de pistes. De leerling had eigenlijk de hele week al aangedrongen om van een zwarte piste af te roetschen, maar Rudi had dit geweigerd omdat dit gevaarlijk is. Nadat ze de laatste piste afgingen onder invloed van een drankje, is de leerling van een buckelpiste (een extra zware piste) afgegaan, terwijl het mistig was. Rudi heeft hem dit sterk afgeraden. Daarbij is de leerling ernstig gewond geraakt. Hiervoor heeft hij de skileraar aansprakelijk gesteld, omdat er nog sprake zou zijn van een verantwoordelijkheid van zijn kant. Máár is dit nog wel zo buiten lestijd? Of is sprake van een sport- en spelsituatie? Na deze levendige casus te hebben besproken, was er de mogelijkheid de skileraar te horen (als getuige). Ook het slachtoffer was nog aanspreekbaar en stond open voor vragen.

Als apotheose moest er in een Moot Court- achtige setting door advocaten de kant van hun cliënt worden bepleit. Door middel van een stoplicht was het mogelijk de tijd in de gaten te houden en na afloop werden er individueel en klassikaal tips & trics door een partner van Simmons & Simmons gegeven. De dag werd afgesloten met een borrel.

Al met al een zeer succesvol kantoorbezoek. Voor herhaling vatbaar! Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de volgende kantoorbezoeken.
  Nieuws van de afdeling Civiel recht

Studiemiddag rondom het nieuwe Franse verbintenissenrecht

Op vrijdag 14 oktober jl. vond in Leiden een studiemiddag plaats rondom het nieuwe Franse verbintenissenrecht. De studiemiddag werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Charlotte Pavillon als medewerkster van de afdeling Burgerlijk recht. Het programma was een goed bewaard geheim voor Charlotte.


Schotse lezers reageren verhit op artikel door Rosmarijn van Kleef

Vanuit Lausanne berichtte Rosmarijn van Kleef dat zij op verzoek van de Scotland Herald een artikel heeft geschreven in verband met het Football Education and Prejudice congres in Glasgow op 21 oktober jl. In het artikel haakt zij aan bij haar proefschrift “Liability of football clubs for supporters’ misconduct”, waarop zij eerder dit jaar promoveerde in Leiden.


Vier nieuwe onderwijskrachten ingezet voor Inleiding Burgerlijk Recht

Per 1 september 2016 heeft de afdeling Burgerlijk recht er maar liefst vier medewerkers bij, in de hoedanigheid van promovendus, docent, piek-docent of student-assistent. Het gaat om Lotte Kremers, Thijmen Nuninga, Friso van de Pol en Janna Vermolen (v.l.n.r.). Momenteel geeft dit kleurrijke gezelschap onderwijs aan propedeusestudenten. Hieronder hun portretten.

          
Thijmen Nuninga nieuwe Meijers PhD Fellow Instituut voor Privaatrecht

Ook werkt Thijmen Nuninga per 1 september 2016 als Meijers PhD Fellow bij het Instituut voor Privaatrecht. In de zomer van 2016 kreeg hij de Meijers positie toegewezen op basis zijn onderzoeksvoorstel ‘Norm relativity and the election of remedies’. Thijmen gaat deel uitmaken van het Instituut voor Privaatrecht als promovendus (promotor: prof. W.H. van Boom) en docent.


PAO Onderwijsprijs 2015 voor Yvonne Erkens en Bart Krans

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste 'interne' en 'externe' docent. De prijs voor de beste interne docent is gewonnen door Yvonne Erkens en voor de beste externe docent door Bart Krans.

  

Kijk voor nadere informatie over deze nieuwsrubrieken op:
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws?faculty=burgerlijk-recht