Privacyverklaring

Suum Cuique is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring:

Persoonsgegevens

Het begrip ‘’persoonsgegevens’’ betreft alle informatie waarmee u als persoon kan worden geïdentificeerd. Suum Cuique verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens:

 • Naam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in de correspondentie en bij aanmelding voor een activiteit. (bijvoorbeeld een cijferlijst).  

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens

Suum Cuique verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u bij aanmelding van een activiteit waarvoor deze noodzakelijk zijn:

– Scan van een identiteitsbewijs of paspoort voor bezoeken aan instanties met een legitimatieplicht

Foto’s

Gedurende de activiteiten van Suum Cuique worden foto’s gemaakt die ter promotie van de vereniging op de sociale media van Suum Cuique worden gepubliceerd.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Suum Cuique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;

 • Overige ledencommunicatie via de mail of telefonisch;

 • Het afhandelen van uw betalingen, zoals voor uw lidmaatschap.

Suum Cuique verwerkt uw bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voldoen aan de legitimatieplicht bij bezoeken aan instanties die een legitimatieplicht hanteren.

Bewaartermijn

Suum Cuique bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Suum Cuique hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres: zo lang u lid bent van Suum Cuique;

 • Scan identiteitsbewijs of paspoort: tot maximaal twee weken nadat de activiteit, waarvoor deze gegevens nodig zijn, heeft plaatsgevonden;

Voor curriculum vitae, cijferlijst en overige gegevens: tot maximaal vier weken nadat de activiteit, waarvoor deze gegevens nodig zijn, heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Suum Cuique deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor deelname aan activiteiten en als daarmee wordt voldaan aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Suum Cuique. Tevens heeft u het recht om Suum Cuique te verzoeken uw persoonsgegevens naar u of een door u genoemde derde te sturen. U kunt uw verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, intrekking van uw toestemming, bezwaar op gegevensverwerking en tot gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar suumcuique@law.leidenuniv.nl. We reageren zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek. Suum Cuique wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Suum Cuique neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Om die reden neemt Suum Cuique passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neem dan contact op met het bestuur van Suum Cuique via suumcuique@law.leidenuniv.nl.